Trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng?

Hiện nay trên thế giới có khoảng bảy tỷ người (tính tới năm 2017), chia nhau sống trên năm lục địa và phân ra khoảng hai trăm quốc gia. Phần lớn con người chúng ta không chỉ khác nhau về phong tục tập quán mà còn dùng những ngôn ngữ khác nhau.

Theo bản điều tra báo cáo của UNESCO – Liên Hiệp Quốc thì trên thế giới có hai ngàn bảy trăm năm mươi (2750) thứ tiếng. Nhưng một số nhà xã hội học ở Nga và Đức lại nói rằng trên thế giới có năm ngàn sáu trăm năm mươi mốt (5651) thứ tiếng.

Trong các thứ tiếng này thì có trên một ngàn bốn trăm (1400) thứ tiếng hoặc không được công nhận là thứ tiếng độc lập hoặc sắp bị tiêu vong. Có khoảng hai mươi (20) thứ tiếng hầu như ngày nay không còn ai biết nói nữa. Ba phần tư các thứ tiếng trên thế giới còn chưa có chữ viết. Chỉ có khoảng 500 thứ tiếng đã được người ta nghiên cứu tương đối đầy đủ.

Trên thế giới có khoảng mười ba thứ tiếng mà số người sử dụng lên tới năm mươi triệu. Trong số đó tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga đều có trên một trăm triệu trên thế giới sử dụng. Tiếng Pháp tuy có số người sử dụng không tới một trăm triệu nhưng lại có đến 26 quốc gia lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức.

Cameroon là một nước nhỏ ở miền Tây châu Phi, nghe nói nước này có trên một ngàn thứ tiếng.

Trên thế giới thứ tiếng có số người sử dụng ít nhất là Oat, chỉ có 50 người nói.

Lại có một thứ tiếng nhân tạo đó là Quốc tế ngữ. Quốc tế ngữ là một thứ tiếng bổ trợ trên thế giới. Các nước trên thế giới đều có người biết sử dụng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!