Chuyên viên Thống kê (Statistician)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Thống kê (Statistician)

Chuyên viên Thống kê thiết lập các phương pháp thống kê để thu thập và phân tích dữ liệu nhằm tạo ra những thông tin hữu ích từ các các lĩnh vực khác nhau như: khoa học kỹ thuật, y khoa, doanh nghiệp và chính quyền.

Công việc của Chuyên viên Thống kê

 • Xác định chính xác các yếu tố được đo lường và quyết định thu thập thông tin cụ thể cần thu thập và từ đâu.
 • Nếu phải thu thập thông tin từ toàn thể đối tượng qua một mẫu (sample), quyết định cách chọn mẫu, độ lớn cỡ nào.
 • Quyết định phương pháp thu thập thông tin tối ưu như gửu các bản câu hỏi (questionairs) bằng bưu điện, thử nghiệm, phỏng vấn khảo sát trực tiếp hay bằng điện thoại, quan sát, điều tra toàn dân, trưng cầu hoặc dữ liệu thông kê.
 • Nếu dự định thu thập thông tin bằng thử nghiệm, quyết định các thức hữu hiệu nhất cho các mục đích thử nghiệm.
 • Bão đảm sử dụng các nguồn đánh giá một cách hiệu quả.
 • Diễn giải dữ liệu và tạo ra các con số thống kê liên quan để mô tả hoặc rút ra các mô hình hay khuynh hướng đặc thù.
 • Tạo ta các mô hình thống kê (sử dụng kiến thức hiện có) để mô tả tính chấc các sự kiện như tai nạn, mức độ ô nhiễm, biến cố bệnh tật, xu hướng kinh tế.
 • Xem xét để đánh giá tính chính xác của cá thông tin đã thu thập, soạn các biểu đồ dữ liệu và báo cáo các kết quả tìm được.
 • Cố vấn việc thiết lập các thử nghiệm và phân tích kết quả thử nghiệm.

Chuyên viên Thống kê có thể làm việc độc lập nhưng phần lớn làm theo nhóm. Một nhóm bao gồm nhiều chuyên viên trong các lĩnh vực nghiên cứu và thẩm tra cùng với đội ngũ tính toán và thư ký chịu trách nhiệm một số công việc thường lệ liên quan đến thu thập và phân tích dữ liệu.

Các ngành chuyên môn của Chuyên viên Thống kê

 • Thống kê Toán: phát triển các lý thuyết thông kê mới, các phương pháp khảo sát mẫu (sample survey), các mô hình dự báo (fore-casting models), thiết lập và phân tích cực thí nghiệm, thiết kế các hệ thống kiểm tra chất lượng.
 • Thống kê Sinh học: chuyên ngành về phương [háp luận thống kê để giải quyết các vấn đề sinh học. Công việc điển hình của họ liên quan đến thiết kế và phân tích thực nghiệm, lập mô hình thống kê (statistical modelling) và phát trei63n các phương pháp thống kê mới.
 • Thống kê Tổng quát: thu thập, diễn giải và trình bày các thông tin thống kê hiện hành và lập các dự báo tương lai (future prediction) về các vấn đề kinh tế (như ngân hàng, giá sinh hoạt, lao động và công nghiệp) và các vấn đề về nhân khẩu học (như những thay đổi về dân số, sinh sản, tử vong và di dân).

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có óc phân tích
 • Giỏ về toán
 • Kỹ năng suy luận tốt
 • Thích giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Viết một bình luận

error: Content is protected !!