Nhà Sinh học (Biologist)

Tìm hiểu nghề Nhà Sinh học (Biologist)

Nhà Sinh học nghiên cứu cấu trúc, chức năng, tính chất, quan hệ tương tác của các sinh vật để mở rộng kiến thức khoa học và để phát triển các ứng dụng thực tế trong môi trường, công nghệ sinh học, nông nghiệp, y khoa, ngư nghiệp và nhiều hoạt động khác.

Công việc của Nhà Sinh học

 • Nghiên cứu các dạng hóa lý, thành phần cấu trúc và di truyền của tế bào, mô và bộ phận cơ thể.
 • Xác định các biển đổi về tế bào và phát triển trong việc duy trì sự sống.
 • Xác định ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài lên những tiến trình sinh học của động vật (kể cả con người), thực vật và các sinh vật ở cấp độ mô, bộ phận hay toàn cơ thể.
 • Nghiên cứu các sinh thể như thực vật, động vật, nấm, bán thực vật trong môi trường có kiểm soát để có được hiểu biết về sự kế tục và tăng trưởng trong môi trường thực.
 • Quan sát và nghiên cứu sự tác động qua lại giữa một quần thể sinh học hỗn hợp với môi trường chung quanh và giữa chúng với nhau.
 • Dự đoán cách thức con người và các nhiễu loạn khác sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc và sự tương tác bên trong của các quần thể sinh vật hỗn hợp.
 • Tối đa hóa lợi ích lâu dài về kinh tế, xã hội, môi trường và giải trí mà các tài nguyên sinh học mang lại.
 • Vết các báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu, điều tra và thông tin tổng quát cho các mục đích khoa học, quản trị, chính trị và đại chúng.
 • Cố vấn cho các nhà quản lý, sản xuất nguyên vật liệu, nhân viên chăm sóc sức khỏe và công chúng.

Các chuyên ngành của Nhà Sinh học

Nhà Sinh học thường chuyên vào một lãnh vực nhất định. Một số chuyên ngành còn có những nghề chuyên môn riêng biệt như:

 • Chuyên gia nông học
 • Nhà hóa học sinh học
 • Công nghệ sinh học
 • Thực vật học
 • Vi sinh học
 • Dược học
 • Bệnh học

1 – Nhà giải phẫu học (Anatomist)

Nghiên cứu cấu trúc và sự phát triển của các sinh thể. Họ có thể chuyên giải phẫu học một loài riêng biệt hoặc giải phẫu học so sánh có liên quan đến sự khác biệt hoặc giống nhau khi giải phẫu các loại khác nhau.

2 – Nhà vật lý sinh học (Biophysicist)

Nghiên cứu các tiến trình vật lý và cơ học trong hệ thống sinh học liên quan đến việc trao đổi thông tin (hệ thống thần kinh và cảm quan) hoặc năng lượng (hệ thống cơ bắp).

3 – Nhà sinh thái học (Ecologist)

Nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa động thực vật và môi trường của chúng. Họ quan tâm đến tác động của những yếu tố như địa hình, độ cao, điều kiện khí hậu, nguồn thực phẩm, thú ăn thịt và hoạt động của con người lên đời sống của động vật và thực vật.

4 – Nhà khoa học về thể dục (Exercise Scientist)

Nghiên cứu sự thích ứng của hệ thống sinh học con người đối với hoạt động cơ thể. Họ quan tâm đến những ảnh hưởng về sức khỏe của việc hoạt động và không hoạt động của cơ thể cũng như tìm hiểu sự vận động của con người như hiện tượng sinh học và xã hội.

5 – Nhà sinh học ngư nghiệp (Fisheries Biologist)

Nghiên cứu cá và các động vật dưới nước, có khả năng là nguồn thực phẩm có tầm quan trọng về kinh tế.

6 – Nhà vi sinh học thực phầm (Food Microbiologist)

Nghiên cứu sự xâm nhập của các vi sinh vật hay phân tử sinh học trong chế biến thực phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm.

7 – Nhà sinh học pháp y (Forensic Biologist)

Thử mẫu máu, lọn tóc và các mẫu sinh học khác để làm bằng chứng chính xác cho các viên chức tư pháp chủ tọa ở phiên tòa đang xét xử.

8 – Nhà di truyền học (Geneticist)

Nghiên cứu cơ chế di truyền, phương thức truyền các đặc tính sinh học từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhà di truyền học cũng có thể làm công việc nhận dạng đặc điểm di truyền ở thực vật, động vật hoặc con người. Họ có thể dùng thông tin di truyền để thay đổi đặc điểm di truyền hoặc đưa vào những đặc tính mới để cải tiến động vật và thực vật trở nên hữu ích và kinh tế hơn hoặc xem xét các sinh vật hoạt động như thế nào.

Các nhà di truyền học phân tử nghiên cứu sinh học ở cấp độ phân tử về cơ sở di truyền và tiến hóa.

9 – Nhà huyết học (Haematologist)

Nghiên cứu tính chất, chức năng và các bệnh về máu để chẩn đoán bệnh và tìm loại máu phù hợp cho công tác truyền máu.

10 – Nhà miễn nhiễm học (Immunologist)

Nghiên cứu cơ chế phòng chống bệnh của các sinh thể.

11 – Nhà hải sinh học (Marine Biologist)

Nghie6nc cứu đời sống của động vật trong đại dương.

12 – Nhà sinh lý học (Physiologist)

Nghiên cứu các tiến trình chức năng của các sinh thể. Họ quan tâm đến việc tìm hiểu tính chất hóa sinh và sinh vật lý của các tế bào, mô, bộ phận cơ thể, sự thích ứng và phản ứng của toàn bộ cơ thể.

Nhà sinh lý học làm việc trong ngành y khoa học thú ý, nuôi giữ động vật, lâm nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu và giảng dạy.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Yêu thích và có năng khiếu về nghiên cứu
 • Có tư duy phân tích và hợp lý
 • Có thể thực hiện công việc tỉ mỉ, chính xác
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Linh động và có khả năng làm việc trong nhóm

Viết một bình luận

error: Content is protected !!