Nhà Toán học (Mathematician)

Tìm hiểu nghề Nhà Toán học (Mathematician)

Nhà Toán học áp dụng các nguyên lý toán học để giải quyết các vấn đề trong mọi lĩnh vực khoa học, khoa học xã hội, công nghiệp và kỹ thuật.

Công việc của Nhà Toán học

 • Phân tích các quy trình phức tạp trong hóa học, địa vật lý, công nghiệp, dịch vụ, kỹ thuật và sản xuất để chuyển thành các mô hình toán học.
 • Phát triển và cải tiến các mô hình toán học để mô tả các hiện tượng tự nhiên như vật lý, sinh học và môi trường.
 • Phát triển các thuật toán để diễn đạt các mô hình toán học bằng ngôn ngữ máy tính.
 • Thực hiện các phân tích mạng cho các nghiên cứu về đường sắt và tuyến bay.
 • Sử dụng quy hoạch tuyến tính cho quy hoạch vùng và đô thị.
 • Tham gia vào việc xử lý tín hiệu và hình ảnh cho thiên văn, đồ bản, y khoa và hình ảnh ra-đa phát triển mô hình điện toán cho thiết kế công nghiệp.
 • Áp dụng các phép tính hình học và vi tích phân để thiết kế các đối tượng kiến trúc, đồ họa vi tính và robot phân tích số liệu thống kê để tìm mô hình cho luồng giao thông, rủi ro bảo hiểm, phân tích thị trường và tiêu dùng, thử nghiệm lâm sàng.
 • Phát triển các mô hình ra quyết định từ các yếu tố đối nghịch để hỗ trợ việc chọn lựa các giải pháp kế hoạch và ra quyết định hằng ngày.
 • Phát triển kỹ thuật truyền thông và lý thuyết thông tin.
 • Phát triển các ngành toán mới như toán thuần túy, toán ứng dụng, thống kê, tính toán, vận trù học, thương mại và công nghiệp.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có năng lực phân tích
 • Nhiều sáng kiến
 • Ham thích giải quyết vấn đề
 • Có tính kiên trì
 • Có óc tưởng tượng
 • Tính chính xác cao
 • Có thể làm việc trong một tập thể.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!