Nhà Tội phạm học (Criminologist)

Tìm hiểu nghề Nhà Tội phạm học (Criminologist)

Nhà Tội phạm học nghiên cứu hệ thống pháp lý mà một người bị tố cáo phạm tội sẽ được đưa ra trước công lý, phân tích những lý do dẫn đến hành vi phạm tội và đưa ra những biện pháp góp phần giảm thiểu các tội phạm hình sự.

Nhà Tội phạm học có thể làm trong lĩnh vực tư pháp để thúc đẩy luật pháp bắt kịp với các thay đổi của xã hội. Họ cũng làm việc trong các lĩnh vực tâm lý xã hội, nghiên cứu tác dụng của những hệ thống pháp lý kinh sử hoặc những yếu tố dẫn đến hành vi phạm tội của các cá nhân.

Công việc của Nhà Tội phạm học

  • Nghiên cứu các phương thức hoạt động của những cơ quan thi hành luật pháp (law enforcement bodies) bao gồm toàn án, lực lượng cảnh sát, nhà tù, trại giam, quản chế thử thách (probation).
  • Phân tích và diễn giải những thông tin về việc xảy ra phạm pháp và hoạt động của hệ thống công lý.
  • Đúc kết thông tin về những nguyên nhân khả dĩ dẫn đến hành vi phạm tội và những tội ác hiện xảy ra trong xã hội.
  • Thu thập các dữ liệu thống kê về tội phạm và phát triển nguồn lực giải quyết vấn đề tội phạm.
  • Phân tích và phát triển những chiến lược ngăn ngừa tội phạm.
  • Đánh giá tổng quát các khía cạnh của việc phạm tội và hệ thống pháp lý hình sự.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Có óc phân tích
  • Thanh liêm, cương trực
  • Quan tâm đến phúc lợi xã hội và hành vi của con người.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!