Nhà Xã hội học (Sociologist)

Tìm hiểu nghề Nhà Xã hội học (Sociologist)

Nhà Xã hội học nghiên cứu sự phát triển, cấu trúc, các mô hình xã hội, mối quan hệ qua lại giữa các cộng đồng trong xã hội loài người.

Công việc của Nhà Xã hội học

  • Quan sát và khảo sát các nhóm xã hội (social group) về các vấn đề như gia đình, cộng đồng, giáo dục, quan hệ công nghiệp, tội phạm, quan điểm chính trị; quan hệ với nhóm chủng tộc và người thiểu số, vấn đề nghèo đói và truyền thông đại chúng.
  • Thu thập, nghiên cứu và phân tích dữ liệu bằng máy tính.
  • Ghi chép và diễn giải các sự kiện, con số và viết báo cáo tường trình.
  • Đảm trách các cuộc phỏng vấn có hệ thống đối với những cá nhân được chọn.
  • Cùng sống trong cộng đồng là đối tượng nghiên cứu để có sự hiểu biết thấu đáo hơn.
  • Thực hiện các chương trình khảo sát, phỏng vấn, phân tích và diễn giải thông tin thu thập được để trợ giúp các chuyên môn khác.

Nhà Xã hội học có thể được yêu cầu đi xa để tiến hành nghiên cứu và tham vấn với các nhà khoa học xã hội khác.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Tính khách quan
  • Nhạy cảm với các vấn đề xã hội
  • Khả năng giao tiếp có hiệu quả
  • Có thể thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!