Kế 06: Mỹ nhân kế

(Kế dùng gái đẹp)

“Mỹ nhân kế” là dùng gái đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình thế mà những cái khác không thể thực hiện được.

Giai nhân từ ngàn xưa đến nay bao giờ cũng là đề tài chính. Tuy là phái yếu, không thể vác gươm đao mà đánh giặc, nhưng các nàng có thể thắng được bằng đôi mắt biếc và nụ cười.

Có những bức thành kiên cố cả mười vạn quân không hạ nổi, nhưng có thể bị sụp đổ bởi anh mắt mỹ nhân, cho nên mới có câu: “Pháo đại bất như nhục đại, xương đầu nan địch chẩm đầu”. Nghĩa là Đạn đồng không bằng đạn thịt, cái súng không địch lại với cái gối.

Sức mạch của mỹ nhân đặc biệt là có ảnh hưởng đối với người anh hùng.

Trong lịch sử, anh hùng với mỹ nhân nghiễm nhiên thành một thể. Lịch sử nếu không thao túng bởi tay anh hùng thì cũng bị thao túng bởi tay mỹ nhân!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!