Kế 07: Sấn hỏa đả kiếp

(Theo lửa mà hành động)

Kế “Sấn hỏa đả kiếp” là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn.

Có hai loại “Sấn hỏa đả kiếp”:

  • Một là theo lửa để mà đánh cướp
  • Hai là chính ta phóng hỏa mà đánh cướp

Theo lửa, tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà ta quấy hỗn loạn thêm.

Phóng hỏa, tức là chính ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta.

Theo lửa hay phóng hỏa cùng đi chung vào một mục đích là đánh địch và đoạt của địch để tạo lợi cho ta.

Theo lửa thì dựa vào thời cơ sẵn có.

Phóng hỏa thì tự ta tạo ra thời cơ.

Không thể đánh giá theo lửa hay phóng hỏa, cái nào hay, cái nào dở, cái nào tốt, cái nào xấu. Vì cả hai giống như một sự biến ảo giữa không khí và nước.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!