Kế 11: Tá đao sát nhân

(Mượn đao để giết người)

Kế “Tá đao sát nhân” là mượn đao để giết người, mượn tay người khác giết kẻ thù của mình.

Ở nghĩa thứ nhứt (nghĩa đen) thì đây là hành động của kẻ gian để vu oan giá họa cho người khác, đẩy người khác vào tình huống nguy hiểm thay mình.

Tuy nhiên trong chính trường hay binh pháp, kế này lại được dùng rất thường xuyên.

Trên đời dĩ nhiên chưa có kẻ nào chỉ giết người mà thành anh hùng, nhưng cũng hiếm có tay anh hùng nào không giết người. Điểm khác nhau không ở có hay không, mà ở chỗ thông minh hay ngu xuân. Muốn làm người thắng cuộc sau cùng thì đấng anh hùng nào tay cũng nhuốm máu, không nhiều thì ít. Nhưng khi đối nhân xử thế thì phải khéo léo để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!