Kế 19: Cầm tặc cầm vương

(Dẹp giặc phải bắt tướng giặc)

Kế “Cầm tặc cầm vương” là dẹp giặc phải bắt chủ tướng của giặc.

Phương pháp bắt chúa giặc thật thiên biến vạn hóa, không cứ bằng sức mạnh hay bằng trí khôn. Các kế khác như “Điệu hổ ly sơn”, “Mỹ nhân kế” hay “Man thiên quá hải” đều có thể dùng cho kế này.

Để đối phó với một nhân vật anh hùng, thì dù một trái đạn mà giết hay dùng mỹ nhân kế mà nhử thì cũng như nhau.

Nhưng đa số âm mưu cầm vương được hiệu quả bằng kích thích anh hùng và mỹ nhân kế. Có câu nói xưa rất đúng: Tự cổ anh hùng đa hiếu sắc.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!