Kế 21: Quá kiều trừu bản

(Qua cầu rồi phá cầu)

Kế “Quá kiều trừu bản” là qua cầu rồi thì phá cầu.

Thời xưa, người ta hay đào hào rộng và sâu xung quanh thành để bảo vệ. Kẻ thù muốn tấn công phải lập thế vượt qua hào. Trong tình trạng nguy cấp, ta có thể phá cầu để ngăn trở sức tấn công của giặc, duy trì thêm thời gian để dụng binh hay chờ tiếp viện. Cũng vậy, trên đường rút lui, ta thường hay phá cầu sau lưng để ngăn trở quân địch truy sát.

Kế “Quá kiều trừu bản” còn mang một hàm nghĩa khác. Ý nói một người sau khi đã thành công, muốn hưởng thụ một mình nên giết hại hoặc xa lánh những người bạn đã đồng lao cộng khổ với mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!