Kế 28: Sát kê hách hầu

(Giết gà cho khỉ sợ)

Kế “Sát kê hách hầu” nghĩa đen là giết con gà cho con khỉ sợ.

Theo truyền thuyết dân gian, con khỉ rất sợ trông thấy máu, cho nên khi người ta muốn dạy khỉ, trước hết họ giết một con gà, bắt con khỉ nhìn thấy đống máu bê bết rồi mới bắt đầu giáo hóa. Lúc bắt khỉ cũng thế, người ta vặn cổ con gà cho nó kêu lên những tiếng ghê rợn, khiến cho khỉ bủn rủn chân tay thì đến bắt.

Về ý nghĩa trong dụng binh thì kế này là hy sanh điều nhỏ để đạt được điều lớn hơn; giết một mà dọa nhiều. Kế này luôn rất hữu dụng trong việc cầm binh và trị quốc.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!