Kế 32: Dục cầm cố tung

(Muốn bắt mà lại thả ra)

Kế “Dục cầm cố tung” theo nghĩa đen là muốn bắt cho nên thả ra.

Kế “Dục cầm cố tung” không thi hành theo cái nghĩa đen của nó. Kế này nói lên sự mềm dẻo cho mọi chính sách, thứ nhứt là chính sách thu phục lòng người, giữ người. Dân gian có câu “luột mềm buột chặt” cũng là có ý tương tự như kế này.

Muốn thực hành kế này, phải có một nhãn quan sâu rộng, một ấm lòng nhẫn nại vô song. Những kẻ cấp công cận lợi không bao giờ đủ tài trí để thi hành nó.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!