Phần thưởng

Khi cư xử tốt, chúng ta có thể được người lớn khen thưởng bằng những món quà nhỏ, chẳng hạn như bánh kẹo. Điều này là để khuyến khích chúng ta duy trì thái độ ứng xử tốt đó và ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Chúng ta thường được khen thưởng như thế nào khi cư xử tốt?

Có thể chúng ta sẽ nhận được nhũng món quà như hẹo bánh hoặc món đồ hữu ích nho nhỏ.

error: Content is protected !!