Thể hiện sự tôn trọng đối với khách

Bạn hãy thể hiện sự tôn trọng dành cho những người khách đến nhà bằng cách ăn nói lễ phép và tỏ ra hiếu khách.

Chúng ta nên làm gì khi gia đình có khách?

Hãy cư xử thật lễ phép và hiếu khách.

error: Content is protected !!