Tôn trọng sự khác biệt

Mỗi chúng ta đều là những cá thể, có điểm chung và có điểm khác biệt với những người xung quanh. Thể hiện sự khác biệt của bạn không có nghĩa là đi ngược lại với mọi người, cũng vậy tôn trọng sự khác biệt của người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.

error: Content is protected !!