Khuyến khích và động viên những việc làm tốt

Giúp đỡ người khác bằng cách khuyến khích hoặc động viên những việc làm tốt mà họ vừa thực hiện sẽ khiến cho họ có thêm động lực để tiếp tục.

error: Content is protected !!