Đặt câu hỏi

Khi người nói bắt đầu câu chuyện của họ, bạn có thể đặt câu hỏi về những vấn đề mà họ đang đề cập. Bạn cũng có thể hỏi xin thông tin liên lạc của người đó để có cơ hội nói chuyện với họ nhiều hơn.

Khi nào chúng ta có thể đặt ra câu hỏi cho người nói?

Người nghe có thể đặt câu hỏi khi người nói bắt đầu câu chuyện của họ.

error: Content is protected !!