Nhận lời mời

Việc nhận lời mời từ người bạn mới quen có nghĩa là bạn trân trọng mối quan hệ đó. Hành động này còn có tác dụng củng cố mối quan hễ bạn bè.

Khi bạn nhận lời mời của một người, điều đó cho thấy gì?

Việc này thể hiện sự trân trọng của bạn đối với mối quan hệ đó.

error: Content is protected !!