Thễ hiện sự ngưỡng mộ

Luôn thể hiện sự biết ơn và ngưỡng mộ người khác là một cách cư xử khéo léo với mọi người. Khi nói chuyện với bạn bè, nếu chúng ta phê phán hoặc chỉ trích một ai đó quá gay gắt, bạn bè sẽ đánh giá chúng ta là người hẹp hòi hay xấu bụng.

Một người ưa chỉ trích người khác sẽ tác động ngược trở lại họ như thế nào?

Khi người đó phê phán người khác, người nghe sẽ cho rằng người nói là một người hẹp hòi.

error: Content is protected !!