Lặp lại ý tưởng

Có một điều hết sưc bình thường và tự nhiên, đó là các ý tưởng bị trùng lặp, mặc dù ngôn ngữ thể hiện có thể khác nhau. Bạn không nên lo lắng về điều này và hãy tiếp tục viết ra bất cứ ý tưởng nào xuất hiện trong đầu.

Chúng ta có nên lo lắng khi thấy các ý tưởng bị trùng lặp không?

Không, đây là điều rất bình thường của tư duy.

error: Content is protected !!