Thực hiện các ý tưởng

Sau khi xem xét các từ gợi ý để mở rộng và phát triển những ý tưởng đã có, bạn nên xem xét đến những gợi ý  khác (có thể là những gợi ý trái ngược hoặc có tính so sánh với ý tưởng ban đầu). Sau đó, bạn kiểm tra lại trước khi quyết định sử dụng những gợi ý nào.

Nên làm gì sau khi xem xét những từ gợi ý?

Hãy xem xét cả những từ trái nghĩa và những từ có ý nghĩa so sánh với từ gợi ý đã có.

error: Content is protected !!