Tạm ngừng các thiết bị điện tử gây sao lãng

Nếu chúng ta vẫn tiếp tục bị lệ thuộc vào các thiết bị giải trí như điện thoại, Ipad, … và lãng phí quá nhiều thời gian vào đó, chúng ta có thể nhờ tới sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, ví dụ như nhờ cha mẹ tạm thời cất chúng đi một thời gian để chúng ta có thể dứt ra được khỏi sức ảnh hưởng của chúng.

Nếu chúng ta vẫn tiếp tục lãng phí thời gian vào các thiết bị giải trí, chúng ta có thể làm như thế nào?

Chúng ta có thể nhờ cha mẹ tạm thời cất chúng đi.

error: Content is protected !!