Tham gia các hoạt động khác để giải trí

Các hoạt động giải trí cũng đều có quy tắc riêng, vì vậy ngoài việc hoàn thành những nhiệm vụ thông thường ra, chúng ta hãy tích cực tham gia vào những hoạt động đó. Chắc chắn khi tham gia, chúng ta sẽ có được những tiến bộ về ý thức kỷ luật.

Những hoạt động nào có thể giúp chúng ta tăng cường nếp sống kỷ luật?

Tham gia các trò chơi hay học về âm nhạc có thể có tác dụng tốt đối với chúng ta.

error: Content is protected !!