Học hỏi và sáng tạo

Học hỏi không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn vì những người xung quanh. Những kiến thức bạn có được sẽ được truyền lại cho thế hệ sau hoặc là bạn sẽ sáng tạo ra những tiện ích khác cho mọi người.

error: Content is protected !!