Cẩm nang kinh doanh từ Đại học Harvard – Giao tiếp thương mại

Lời giới thiệu

Giao tiếp là chức năng vô cùng thiết yếu đối với một tổ chức. Dù ở hình thức nói hay viết, giao tiếp cũng đều là phương tiện truyền đạt để tổ chức bày tỏ ý kiến với mọi người. Đây chính là cơ chế quản lý nhằm gây ảnh hưởng đối với nhân viên cũng như để hướng dẫn công việc. Đây cũng là phương tiện để nhân viên cung cấ[ thông tin và ý kiến phản hồi mà cấp quản lý đề ra quyết định đúng đắn.

Một tổ chức có cách giao tiếp rõ ràng, nhất quán và hiệu quả đối với khách hàng, nhân viên, cổ đông, người cho vay và công chúng thì tổ chức đó sẽ tạo được một vị thế tốt để thiết lập sự tin tưởng và thu hút các mối quan hệ hợp tác.

Nội dung sách

    error: Content is protected !!