Cẩm nang kinh doanh từ Đại học Harvard – Quản lý các dự án lớn và nhỏ

Lời giới thiệu

Quản lý dự án là một niệm vụ quan trọng trong công tác quản lý hiện đại, đặc biệt là đối với những dự án lớn, phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng đa dạng. Theo định nghĩa, quản lý dự án là công việc bố trí, theo dõi và sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được một mục tiêu trong một khoảng thòi gian cụ thể.

Hình thức quản lý này tập trung vào các hoạt động đặc trưng của một dự án, tức là một tập hợp các hoạt động nhằm tạo ra kết quả nhất định và có tính ràng buộc về thời gian, nghĩa là có thời điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng. Công việc thiết kế mẫu xe khách mới là một ví dụ phù hợp với định nghĩa về dự án này. Kết quả của dự án đó có thể là các đặc tính kỹ thuật của loại xe mới được thử nghiệm trên thị trường. Khi các đặc tính kỹ thuật này đã hoàn thiện và loại xe mới đi vào sản xuất, dự án sẽ kết thúc. Trách nhiệm sản xuất xe, tiếp thị, bán hàng và bảo trì được chuyển giao cho các phòng ban trong công ty.

Nội dung sách

    error: Content is protected !!