Tìm trợ giúp

Trợ giúp kỹ thuật

Công cụ thiết yếu trong giao tiếp là thư điện tử. Nếu học viên có thắc mắc hoặc lo lắng cần trợ giúp, vui lòng gởi email UNTBAAS-support@unt.edu. Nếu học viên có câu hỏi kiên quan đến nội dung. vui lòng gởi email trực tiếp đến người hướng dẫn. Thông thường email sẽ được phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc. Chú ý rằng các câu hỏi về điểm số, các vấn đề hay bận tâm cá nhân sẽ không được trả lời.

Các hỗ trợ học thuật

  • Trung tâm tài nguyên học thuật UNT, có cung cấp đường dẫn tới sách
  • Trung tâm hỗ trợ thành công, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học thuật và hướng dẫn cá nhân.
  • Thư viện UNT
  • Phòng thí nghiệm viết UNT

Tài nguyên và dịch vụ học viên

  • Trung tâm đa văn hóa
  • Dịch vụ kiểm tra và tư vấn
  • Đội chăm sóc học vụ
  • Trung tâm tập luyện sức khỏe học viên
  • Dịch vụ pháp lý học viên
  • Nhà ăn UNT

error: Content is protected !!