Mô hình số 56: Phân tích rủi ro và thành quả

1. Tổng quan

Phân tích rủi ro và thành quả thể hiện thành quả tiềm năng của những lựa chọn chiến lược khi tính đến các rủi ro liên quan. Kết quả là có thể đánh giá độ hấp dẫn của những lựa chọn chiến lược, và dựa vào đó để quyết định việc phân phối nguồn lực. Phân tích rủi ro và thành quả hoạt động cùng phương thức với một phân tích rủi ro và lợi nhuận để đánh giá các sản phẩm tài chính như các hợp đồng hay các lựa chọn.

Phân tích rủi ro và thành quả có thể được thực hiện ở bất cứ cấp độ cụ thể nào. CEO có thể thể hiện nó trên mặt sau của phong bì, hoặc có thể yêu cầu đội phân tích làm các phân tích sâu sắc hơn, bao gồm cả nghiên cứu thị trường trên diện rộng, tính toán ROI, phát triển các kịch bản và phân tích độ nhạy cảm. Các bước cơ bản vẫn hoàn toàn như nhau.

Bằng việc sử dụng công cụ này có thể so sánh những dự án thuộc các loại hình hoàn toàn khác nhau cũng như các dự án liên kết. Việc liên kết các dự án có thể dẫn tới sự phân bổ các nguồn lực cân bằng hơn và phù hợp cho những rủi ro có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, mô hình này không thể chỉ ra dung sai của rủi so và thành quả nếu những lựa chọn chiến lược cụ thể lại được liên kết trong các mô hình khác nhau. Mối tương quan giữa các lựa chọn chiến lược không được xem xét tới.

2. Sử dụng thế nào

Các nhà quản lý và/ hoặc các nhà phân tích nên đưa ra một danh sách các lựa chọn chiến lược có thể nhìn nhận được và những thành quả tiềm tàng. Ví dụ, các lựa chọn có thể bao gồm: phát triển thị trường quốc tế; giới thiệu sản phẩm mới, chuyên nghiệp hóa bộ phận mua hàng, hoặc thuê làm bên ngoài. Cùng với đó là các khoản đầu tư, tăng tiết kiệm và giảm chi hpi1 thể hiện những thành quả tiềm năng có thể tính toán được. Thêm nữa, các lựa chọn có thể được xếp loại dựa trên các yếu tố định tính như hình ảnh được cải thiện, sự mở rộng tự do chiến lược lâu dài hoặc phát triển khả năng trong các lĩnh vực mới (như công nghệ).

Một phân tích kỹ lưỡng cần được thực hiện cho từng lựa chọn chiến lược nhằm đánh giá các rủi ro liên quan. Những yếu tố cần được xem xét bao gồm mức độ đầu tư, các mối đe dọa trong ngành, chi phí cơ hội từ các lựa chọn khác, ảnh hưởng từ những mối quan hệ trong chuỗi cung ứng và các rào cản của việc từ bỏ.

Khi tất cả các lựa chọn đã được thể hiện trên biểu đồ phân tích rủi ro và thành quả, một quá trình tư duy động não sẽ hữu ích cho việc giảm thiểu các rủi ro liên quan tới các lựa chọn có khả năng đạt thành quả tiềm tàng cao. Tương tự, cần tìm ra phương pháp nâng cao thành quả của các lựa chọn tương đối an toàn. Mô hình Phân tích rủi ro và thành quả có thể được mở rộng sang khía cạnh thứ ba và trở thành phân tích rủi ro và nguồi lực tạo ra thành quả. Lượng nguồn lực cần thiết sẽ được thể hiện trong một biểu đồ với kích thước mở. Các lựa chọn cần nhiều nguồn lực được thể hiện với kích thước lớn hơn so với các lựa chọn cần ít nguồn lực hơn. Điều này cho phép các công ty bù trừ rủi ro, thành quả và nguồn lực hoặc tìm ra lựa chọn tốt nhất.

Mục tiêu cơ bản là cân bằng rủi ro, thành quả và nguồn lực dựa trên danh mục các rủi ro định trước của công ty. Các công ty e ngại rủi ro sẽ tập trung vào các quyết định hướng đến sự tồn tại lâu dài của mình, vì vậy sẽ chấp nhận thành quả ít hơn. Một công ty có tinh thần kinh doanh và tìm kiếm rủi ro sẽ chấp nhận rủi ro cao và theo đuổi thành quả lớn. Tuy nhiên, nên có sự cân bằng giữa hai lựa chọn trên.

3. Kết luận

Một trong những điểm yếu của quản lý chiến lược là ở chỗ các quyết định thường được đưa ra với thông tin giới hạn và thiếu việc xem xét trên nhiều khía cạnh. Lạc quan quá sớm hoặc các dự đoán phi thực tế về thành quả tiềm tàng của các lựa chọn chiến lược đẩy các phân tích rủi ro về phía sau. Mặt khác, các rủi ro ước lượng được lại có chiều hướng bị đánh giá thấp. Kết quả là sự đánnh giá quá mức các lựa chọn chiến lược.

Nhược điểm của mô hình này là đánh giá các khía cạnh, rủi ro, thành quả, các nguồn lực có thể là kết quả của các yếu tố phức tạp có liên quan đến nhau. Đối trọng của mỗi yếu tố và mối tương quan giữa chúng lại thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Để tối ưu hóa tác dụng của việc sử dụng Phân tích rủi ro và thành quả, nên so sánh rộng rãi các khả năng có thể nhằm giảm thiểu số lượng các lựa chọn chiến lược. Hơn nữa, các chi tiết của rủi ro và thành quả tiềm ẩn cần được phân tích đầy đủ. Sai lầm lớn nhất là đơn giản hóa thực tiễn và không tập trung đầy đủ vào mối tương quan cũng như sự phức tạp của các yếu tố.

4. Tài liệu tham khảo

Sperandeo, V. (1984) Trader VIC II: Principles of professional speculation. Hoboken, NJ: John Wiley & Son.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!