Phân loại mô hình

Các bài viết về 60 Mô hình quản trị kinh điển được phân loại trong 6 lĩnh vực (bộ phận) và cấp độ chức năng của việc ra quyết định trong quản lý của doanh nghiệp.

Chiến lược và tổ chức

Ký hiệu phân loại cho các mô hình quản trị được sử dụng để công thức hóa chiến lược và thiết kế các cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp hay tổ chức.

Tài chính và quản lý

Ký hiệu phân loại cho các mô hình quản trị được sử dụng để thiết kế cơ chế quản lý và các thước đo hiệu quả có liên quan chủ yếu là các công cụ tài chính.

Tiếp thị và bán hàng

Ký hiệu phân loại cho các mô hình được sử dụng để công thức hóa các chính sách tiếp thị và bán hàng, thiết lập các bộ phận thiếp thị và bán hàng, và phát triển các công cụ tiếp thị và bán hàng hiệu quả.

Các hoạt động, quản lý chuỗi cung ứng và mãi vụ

Ký hiệu phân loại cho các mô hình được sử dụng để công thức hóa các hoạt động, các chính sách về chuỗi cung ứng và mãi vụ, các phương thức thiết kế, tối ưu hóa và thực hiện các thông lệ tốt nhất đối với các hoạt động, chuỗi cung ứng và mãu vụ.

Quản lý công nghệ và sáng tạo đổi mới

Ký hiệu phân loại cho các mô hình liên quan tới quản lý sáng tạo đổi mới. Các mô hình được sử dụng để công thức hóa các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như công nghệ.

Quản lý nguồn nhân lực, lãnh đạo và thay đổi

Ký hiệu phân loại cho các mô hình được sử dụng để công thức hóa các chính sách nguồn nhân lực và thiết kế cũng như thực hiện các hoạt động và công cụ quản lý nguồn nhân lực. Các mô hình và phương pháp liên quan tới thay đổi quản lý cũng bao hàm trong mục nầy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!