Dừng lại để giúp đỡ

Nếu bạn thấy một người đang khó nhọc xách các túi thực phẩm của họ trên đường phố, hoặc người nào đó cần chút tiền để mua vé xe buýt, hãy giúp đỡ mang đồ hoặc cho họ một ít tiền. Bạn thường sẽ không mất đi quá nhiều khi giúp đỡ người khác.

Hãy nhớ rằng họ có thể không cần sự giúp đỡ. Nếu ai đó nói rằng “Không, cảm ơn.” hoặc “Tôi có thể tự lo liệu được”. Bạn nên đề nghị giúp đỡ họ một lần nữa. Nếu họ vẫn tiếp tục từ chối, bạn có thể đi tiếp.

error: Content is protected !!