Giơ tay xin phát biểu

Một số bạn thường xấu hổ khi muốn hỏi thầy cô giáo dù kh6ng hiểu những gì thầy cô vừa giảng. Nếu chưa hiểu bài thì chúng ta hãy mạnh dạn giơ tay để hỏi bất cứ điều gì chưa hiểu, các bạn nhé. Nếu không dám hỏi thì chúng ta sẽ không thể học tốt được.

Chúng ta nên làm gì khi không hiểu rõ những gì thầy cô vừa giảng?

Chúng ta nên giơ tay và hỏi thầy cô những gì chưa hiểu trong bài học.

error: Content is protected !!