Giúp đỡ mọi người

Đôi khi, trong lớp có bạn quên mang theo đồ dùng học tập. Chúng ta có thể giúp bạn bằng cách cho bạn mượn đồ dùng học tập của mình.

Chúng ta có nên giúp đỡ bạn trong lớp không?

Dĩ nhiên là có, chúng ta nên giúp đỡ các bạn trong lớp.

error: Content is protected !!