Chuyên viên Kiểm toán (Auditor)

Tìm hiểu Nghề Chuyên viên Kiểm toán (Auditor)

Chuyên viên Kiểm toán xem xét và phân tích các ghi chép kế toán của doanh nghiệp hoặc một bộ phận của doanh nghiệp để xác định các báo cáo có phản ảnh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Chuyên viên Kiểm toán có thể kiểm toán cho nội bộ công ty hoặc các doanh nghiệp bên ngoài.

Công việc của Chuyên viên Kiểm toán

  • Kiểm tra sự chính xác của những thông tin trong các ghi chép kế toán để tìm các sai lỗi hoặc giả mạo bằng cách sử dụng các qui trình nghiệp vụ kiểm tra như phân tích mẫu đối với các công việc đã thực hiện hoặc xem xét và phỏng vấn nhân viên kế toán về qui trình đã áp dụng.
  • Kiểm tra tồn tại thực tế của các tài sản và công nợ nêu trong các báo cáo.
  • Soạn và trình bày báo cáo về các kết quả điều tra cho cấp lãnh đạo liên quan.

Tiềm năng Nghề Chuyên viên Kiểm toán

Khánh hàng của chuyên viên Kiểm toán có thể bao gồm từ các hãng nhỏ, vừa cho đến các doanh nghiệp quốc tế lớn như ngân hàng, hãng bảo hiểm và các công ty phân phối bản lẻ.

Trong khu vực nhà nước, chuyên viên Kiểm toán có thể làm công tác kiểm tra các ghi chép tài chính kế toán của các phòng ban của cơ quan chính quyền địa phương, các doanh nghiệp quốc doanh để xác định hiệu quả hoạt động của các tổ chức này.

Chuyên viên Kiểm toán mặc dù là nhân viên gián tiếp nhưng thường làm việc nhiều ở hiện trường các cơ sở doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ khảo sát hay điều tra kiểm toán được giao.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!