Kế 22: Liên hoàn kế

(Kế móc nối nhau)

“Liên hoàn kế” là nối liền với nhau thành một dây xích; còn là cách vận dụng mưu trí để tạo phản ứng dây chuyền hoặc gây ra phản ứng nhiều mặt.

Kế trong kế, liên hoàn vô tận khiến cho đối phương không lường được, gây ảnh hưởng và tổn thất đến nhiều phương diện.

Trong thực tế chính trường và thương trường, “Liên hoàn kế” luôn được sử dụng, đôi khi là kết hợp hai đến ba kế đồng thời hay liên tiếp nhau. Đối phương và ta cùng ra kế và theo tình huống mà tiếp tục xuất kế.

Người có thể định ra “Liên hoàn kế” trong một lần cho cả một cuộc tranh đấu thì mưu trí không tầm thường, không dễ tìm trong thiên hạ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!