Cư xử thân thiện

Chúng ta nên cư xử thân thiện với tất cả mọi người. Các em nên nói chuyện cởi mở và cố gắng giúp đỡ mọi người trong phạm vi khả năng của mình.

Chúng ta nên cư xử với mọi người như thế nào?

Chúng ta nên cư xử thân thiện mọi người.

error: Content is protected !!