Những thành ngữ tiếng Anh thông dụng

 • Be careful driving!

Lái xe cẩn thận

 • Be careful!

Hãy cẩn thận

 • Can you translate this for me?

Bạn có thể dịch cho tôi cái này được không?

 • Chicago is very different from Boston.

Chicago rất khác Boston.

 • Don’t worry.

Đừng lo lắng.

 • Everyone knows it.

Ai cũng biết điều đó.

 • Everything is ready.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

 • Excellent!

Xuất sắc

 • From time to time.

Thỉnh thoảng

 • Good idea.

Ý kiến hay

 • He likes it very much.

Anh ta thích nó lắm.

 • Help!

Cứu!

 • He’s coming soon.

Anh ta sắp tới.

 • He’s right.

Anh ta đúng.

 • He’s very annoying.

Anh ta rất phiền.

 • He’s very famous.

Anh ta rất nổi tiếng.

 • How are you?

Anh khỏe không?

 • How’s work going?

Công việc sao rồi?

 • Hurry! Hurry up!

Nhanh! Nhanh lên!

 • I ate already.

Tôi sẵn sàng.

 • I can’t hear you.

Tôi không nghe anh nói gì hết.

 • I don’t know how to use it.

Tôi không biết dùng cái này.

 • I don’t like him.

Tôi không thích hắn ta.

 • I don’t like it.

Tôi không thích nó.

 • I don’t speak very well.

Tôi nói không hay.

 • I don’t understand.

Tôi không hiểu.

 • I don’t want it.

Tôi không muốn cái đó.

 • I don’t want to bother you.

Tôi không muốn làm phiền anh.

 • I feel good.

Tôi thấy khỏe.

 • I get off of work at 6.

Tôi nghi làm lúc 6 giờ.

 • I have a headache.

Tôi bị đau đầu.

 • I hope you and your wife have a nice trip.

Chúc anh và vợ có chuyến du ngoạn tốt.

 • I know.

Tôi biết.

 • I like her.

Tôi thích cô ấy.

 • I lost my watch.

Tôi làm mất đồng hồ.

 • I love you.

Tôi yêu em.

 • I need to change clothes.

Tôi cần thay quần áo.

 • I need to go home.

Tôi cần về nhà.

 • I only want a snack.

Tôi chỉ cần ăn món nhẹ.

 • I think it taste good.

Tôi nghĩ nó ngon.

 • I think it’s very good.

Tôi nghĩ nó rất tốt.

 • I thought the clothes were cheaper.

Tôi nghĩ quần áo này rẻ hơn.

 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived.

I đã rời khỏi nhà hàng khi bạn tôi tới.

 • I ‘d like to go for a walk.

Tôi thích đi dạo.

 • If you need my help, please let me know.

Nếu cần giúp đỡ, hãy cho tôi biết.

 • I ‘ll call you when I leave.

Tôi sẽ gọi cho anh khi đi.

 • I ‘ll come back later.

Tôi sẽ quay lại sau.

 • I ‘ll pay.

Tôi sẽ trả.

 • I ‘ll take it.

Tôi mua nó.

 • I ‘ll take you to the bus stop.

Tôi đưa anh tới trạm xe buýt.

 • I ‘m an American.

Tôi là người Mỹ.

 • I ‘m cleaning my room.

Tôi đang lau dọn phòng.

 • I ‘m cold.

Tôi thấy lạnh.

 • I ‘m coming to pick you up.

Tôi sắp tới đón bạn.

 • I ‘m going to leave.

Tôi sắp đi.

 • I ‘m good, and you?

Tôi khỏe, anh sao?

 • I ‘m happy.

Tôi hạnh phúc.

 • I ‘m hungry.

Tôi đói bụng.

 • I ‘m married.

Tôi đã lập gia đình.

 • I ‘m not busy.

Tôi không bận.

 • I ‘m not married.

Tôi chưa kết hôn.

 • I ‘m not ready yet.

Tôi chưa xong.

 • I ‘m not sure.

Tôi không chắc.

 • I ‘m sorry, we ‘re sold out.

Xin lỗi, đã bán hết.

 • I ‘m thirsty.

Tôi khát nước.

 • I ‘m very busy. I don’t have time now.

Tôi bận lắm, bây giờ không rảnh.

 • Is Mr. Smith an American?

Bà Smith là người Mỹ à?

 • Is that enough?

Đủ không?

 • It’s longer than 2 miles.

Nó xa hơn hai dặm.

 • I’ve been here for two days.

Tôi ở đây hai ngày rồi.

 • I’ve heard Texas is a beautiful place.

Tôi nghe nói Texas rất đẹp.

 • I’ve never seen that before.

Tôi chưa từng thấy nó trước đây.

 • Just a little.

Một chút thôi.

 • Just a moment.

Một lát thôi.

 • Let me check.

Để tôi kiểm tra.

 • Let me think about it.

Để tôi nghĩ đã.

 • Let’s go have a look.

Đi coi một cái.

 • Let practice English.

Hãy luyện tập tiếng Anh.

 • May I speak to Mrs. Smith please?

Vui lòng cho tôi nói chuyện với bà Smith?

 • More than that.

Nhiều hơn thế.

 • Never mind.

Không phiền đâu.

 • Next time.

Lần sau.

 • No, thank you.

Không, cám ơn.

 • Nonsense.

Thiệt vô lý! 

 • Not recently.

Không phải gần đây.

 • Not yet.

Còn chưa.

 • Nothing else.

Không còn gì.

 • Of course.

Dĩ nhiên.

 • Please fill out this form.

Vui lòng điền vào tờ đơn này.

 • Please take me to this address.

Vui lòng chở tôi tới địa chỉ này.

 • Please write it down.

Vui lòng viết ra.

 • Really?

Thật sao?

 • Right here. Right there.

Ngay đây. Ngay đó.

 • Sorry to bother you.

Xin lỗi đã làm phiền.

 • Take a chance.

Thử vận may.

 • Take it outside.

Quăng nó ra ngoài.

 • Tell me.

Nói nghe.

 • Thank for your help.

Càm ơn đã giúp đỡ.

 • That looks great.

Nhìn nó đẹp.

 • That smells bad.

Mùi tệ quá.

 • That’s alright.

Đúng rồi.

 • That’s fine.

Được.

 • That’s it.

Đó là vậy.

 • That’s not fair.

Không công bằng.

 • That’s too bad.

Tệ quá.

 • That’s too many.

Nhiều quá.

 • That’s too much.

Nhiều quá.

 • They’ll be right back.

Họ sẽ trở lại ngay.

 • They’re the same.

Chúng giống nhau.

 • This doesn’t work.

Cái này không hoạt động.

 • This is very difficult.

Cái này rất khó.

 • This is very important.

Chuyện này quan trọng.

 • Your things are all here.

Tất cả đồ đạc của anh ở đây

Viết một bình luận

error: Content is protected !!