Kế 13: Khích tướng kế

(Kế chọc giận tướng giặc)

Kế “Khích tướng” là kế chọc giận tướng giặc, làm tướng giặc nổi giận. Nổi giận sẽ mất sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ được con người mình.

Trong đời có nhiều sự việc được thành tựu bằng một cơn giận và cũng có rất nhiều việc thất bại bởi một cơn giận.

Bởi vậy, kế khích tướng cũng là một trong những diệu kế, nếu đạt ra thì kiến thiên hạ, cùng thí mang họa vào thân.

Khích tướng còn là khơi dậy cái hùng khí của người khác để người ấy làm việc cho ta.

Đối tượng tốt nhất của kế khích tướng là những người có tính tình bạo tháo hay sẵn sàng phẫn nộ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!