Kiên định

Khi bạn đã lập kế hoạch dài hạn và có mục tiêu ngắn hạn thì bạn cần kiên định theo đuổi mục tiêu đó. Đôi khi những nhiệm vụ đó khó khăn và thử thách, bạn không nên bỏ cuộc giữa chừng, giữ gìn sự kiên định để hoàn thành nhiệm vụ, sau những lần cố gắng bạn sẽ cảm thấy công việc không còn quá sức nữa.

error: Content is protected !!